Büyükşehir Belediyesi Arsalarını Satışa Çıkardı

Büyükşehir Belediyesi Arsalarını Satışa Çıkardı
Büyükşehir Belediyesi Arsalarını Satışa Çıkardı

Mardin Büyükşehir Belediyesine ait 18 adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Arsa ve tarım arazisi nitelikli gayrimenkullerin satış ihaleleri, 28 Mayıs – 2 Haziran 2020 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Mardin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

T.C. MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

1. Mardin Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda bilgileri belirtilen 16 adet taşınmaz ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” (artırma) ihale ile satılacaktır.

İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL VASFI (niteliği) YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

Artuklu Diyarbakırkapı 710 9 Tarla 14.872,02 m2 1.487.202,00 TL 44.616,06 TL 28.05.2020 09:00


Artuklu Diyarbakırkapı 710 6 Tarla 10.039,26 m2 1.003.926,00 TL 30.117,78 TL 28.05.2020 09:30

Artuklu Diyarbakırkapı 710 7 Tarla 11.778,05 m2 1.177.805,00 TL 35.334,15 TL 28.05.2020 10:00

Artuklu Nur 1034 1 Arsa 12.894,79 m2 1.031.583,20 TL 30.947,50 TL 28.05.2020 10:30

Artuklu Savurkapı 663 7 Arsa 35.000 m2 1.750.000,00 TL 52.500,00 TL 28.05.2020 11:00

Artuklu Savurkapı 1428 3 Arsa 7.812,35 m2 976.543,75 TL 29.296,31 TL 28.05.2020 11:30

Artuklu Diyarbakırkapı 703 8 Tarla 39.027,19 m2 1.365.951,65 TL 40.978,55 TL 29.05.2020 13:00

Artuklu Diyarbakırkapı 703 7 Tarla 47.125,76 m2 1.649.401,60 TL 49.482,05 TL 29.05.2020 13:30

Artuklu Savurkapı 1430 1 Arsa 3.636,94 m2 1.091.082,00 TL 32.732,46 TL 29.05.2020 14:00

Artuklu Yalım 327 1 Arsa 14.155 m2 2.406.350,00 TL 72.190,50 TL 29.05.2020 14:30

Artuklu Yalım 392 2 Arsa 4.255,06 m2 1.319.068,60 TL 39.572,06 TL 29.05.2020 15:00

Artuklu Yalım 1312 1 Arsa 3.846,16 m2 1.192.309,60 TL 35.769,29 TL 29.05.2020 15:30

Artuklu Yalım 383 11 Arsa 310,54 m2 96.267,40 TL 2.888,02 TL 2.06.2020 09:00

Artuklu Yalım 405 8 Arsa 463,64 m2 143.728,40 TL 4.311,85 TL 2.06.2020 09:30

Artuklu Yalım 388 10 Arsa 860,71 m2 266.820,10 TL 8.004,60 TL 2.06.2020 10:00

Artuklu Diyarbakırkapı 389 3 Arsa 2.236,41 m2 726.833,25 TL 21.805,00 TL 2.06.2020 10:30

2. Mardin Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda bilgileri belirtilen 2 adet taşınmaz ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (artırma) ihale ile satılacaktır.

İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL VASFI (niteliği) YÜZÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Artuklu Saraçoğlu 605 16 Taşlık Boş Arazi 90.555,40 m2 7.244.432,00 TL 217.332,96 TL 2.06.2020 11:00
Artuklu Yalım 436 1 Arsa 36.925,24 m2 5.169.533,60 TL 155.086,00 TL 2.06.2020 13:00

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen Belgeler;
a. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi/ Ticaret Sicili Gazetesi),
b. Tebligat için adres beyanı,
c. Gerçek kişi ise kimlik fotokopisi,
d. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
f. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre bu maddenin a, b, c, g bentlerinde belirtilen belgeleri verecektir.)
g. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
h. Yer Görme Belgesi,
i. İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont,
j. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.

Diğer Hususlar:
1. İhale Yeri: Mardin Büyükşehir Belediyesi (hizmet binası) Artuklu ilçesi İstasyon mahallesi adresinde bulunan Encümen toplantı salonu.
2. İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 500,00 TL dekont karşılığında ihale yapılacak adreste Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığından temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
3. Yer Görme Belgesi mesai saatleri içinde ihalenin yapılacağı adreste İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından alınacaktır.
4. Doküman ücreti: İsteklinin Ad Soyadı/Unvan, TC Kimlik/Vergi Numarası, taşınmazın ilçesi, mahallesi, Ada, Parseli yazılmak ve ihale dokuman ücreti olduğu belirtilerek, belediyemize ait Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568 IBAN numarasına yatırılacaktır.
5. Geçici Teminat Bedeli: Yukarıda (diğer hususlar 4. Maddede) yazıldığı şekilde ve aynı IBAN numarasına ihale geçici teminat bedeli olduğu belirtilerek yatırılabilir. 2886 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.
6. Açık Teklif Usulü İhalede: İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste sıra nolu alındı karşılığında ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)
7. Kapalı Teklif Usulü İhalede: İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste sıra no’lu alındı karşılığında ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)
8. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 – 2151931 Faks: 0482 2151932


İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: